Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych

Treść Komunikatów Prezesa ZUS  jest zamieszczana po opublikowaniu w Monitorze Polskim.

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych 
od 1 marca 2016 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 882,56 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1 059,07 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 812,10 zł


Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych 
od 1 marca 2016 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

208,67 zł 

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

313,01 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

392,20 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

208,67 zł

dodatek kompensacyjny

31,30 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,46 zł
do 208,67zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,46 zł 
do 208,67zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

741,35 zł


Kwota bazowa

 • od 1 marca 2016 r. 3 408,62 zł

Renta socjalna

 • od 1 marca 2016 r. 741,35 zł.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

 • od 1 września do 30 listopada 2015 r. 2 698,50 zł,
 • od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. 2 726,80 zł,
 • od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. 2 846,90 zł,
 • od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. 2 927,10 zł.
   

Świadczenie przedemerytalne

 • od 1 marca 2016 r. 1 029,86 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2015 r.:

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r.

945,90 zł

 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r.

2 648,50 zł

 • dopuszczalna roczna kwota przychodu

11 350,80 zł

 • graniczna roczna kwota przychodu

31 782,00 zł

 • gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

513,70 zł

 

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2016 r.:

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r.

975,00 zł

 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r.

2 729,90 zł

 • dopuszczalna roczna kwota przychodu

11 700,00 zł

 • graniczna roczna kwota przychodu

32 758,80 zł

 • gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

514,93 zł


Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 13 649 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 35 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów.

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2014 r.

2 646,80 zł

od 1 marca 2015 r.

2 759,90 zł

od 1 czerwca 2015 r.

2 838,50 zł

od 1 września 2015 r.

2 698,50 zł

od 1 grudnia 2015 r. 2 726,80 zł
od 1 marca 2016 r. 2 846,90 zł
od 1 czerwca 2016 r. 2 927,10 zł
 

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2014 r.

4 915,50 zł

od 1 marca 2015 r.

5 125,50 zł

od 1 czerwca 2015 r.

5 271,40 zł

od 1 września 2015 r.

5 011,40 zł

od 1 grudnia 2015 r. 5 064,00 zł
od 1 marca 2016 r. 5 287,10 zł
od 1 czerwca 2016 r. 5 436,00 zł
 

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

od 1 marca 2015 r.:

 • 561,70 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 421,31 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 477,47 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

od 1 marca 2016 r.:

 • 563,05 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 422,32 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 478,62 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:

 • 32 911,10 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.,
 • 61 119,90 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2014 r. wynoszą odpowiednio:

 • 31 822,80 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.,
 • 59 099,00 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2013 r. wynoszą odpowiednio:

 • 30 661,20 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2013 r.,
 • 56 941,30 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2013 r.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych