Rozliczenie przychodu

ZUS dokonuje rozliczenia po nadesłaniu przez osobę uprawnioną do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego zaświadczenia (oświadczenia) o przychodzie uzyskanym w kolejnych miesiącach minionego roku rozliczeniowego.

Na wniosek osoby uprawnionej możliwe jest przeprowadzenie rozliczenia przed upływem roku rozliczeniowego. Możliwość taka ma miejsce w przypadku gdy prawo do świadczenia ustało wskutek ukończenia wieku emerytalnego, nabycia prawa do emerytury, nabycia nieruchomości rolnej lub na wniosek uprawnionego, a także gdy prawo to zostało zawieszone wskutek przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Przykład

W lutym 2010 r. ZUS przyznał świadczenie przedemerytalne. W marcu 2016 r. osoba uprawniona podjęła zatrudnienie w ramach stosunku pracy i osiągała wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł miesięcznie. Nie powiadomiła ZUS o podjęciu tego zatrudnienia. W maju 2016 r. zgłosiła wniosek o emeryturę, którą ZUS przyznał od 1 maja 2016 r., tj. od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę. Z tym też dniem ustało prawo do świadczenia przedemerytalnego. Zainteresowana może zgłosić - przed upływem roku rozliczeniowego 2015/2016 - wniosek o rozliczenie świadczenia przedemerytalnego, należnego za okres od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.